Clear private data automatically in Firefox 2.0.x


การกำหนดให้ลบข้อมูลส่วนตัวในอัตโนมัติใน Firefox 2.0.x และ 3.0.x
การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น Browsing history, Saved password, และ Cookies เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดี ก็อาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนได้ ตัวอย่างความเดือดร้อนระดับที่ไม่ร้ายแรงนัก เช่น อาจจะทำให้เกิดความรำคาญ โดยได้รับ Spam mail เพื่อโฆษณาขายสินค้าเป็นต้น ในกรณีที่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น อาจถูกจารกรรมรหัสธนาคาร, รหัสการทำธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น…อ่านรายละเอียดทั้งหมด ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s