Windows 7 Windows Experience Index


การประเมินค่า Windows Experience Index ใน Windows 7
Windows Experience Index (WEI) เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงผลการวัดเป็นคะแนนฐาน (Base Score) โดยคอมพิวเตอร์ที่มีค่าคะแนนฐานสูงกว่าหมายถึงคอมพิวเตอร์มีความสามารถทำงาน ได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐานต่ำกว่า

โดยค่า WEI นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Base score และ Subscore โดยค่า Base score นั้นจะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในภาพรวม ในขณะที่ Subscore จะเป็นการวัดประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ อ่านรายละเอียด “การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s